Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ ผลิตภัณฑ์ของเรา ด้านสินไหม ความภาคภูมิใจของเรา ติดต่อเรา  
 

 

วิ สั ย ทั ศ น์
สู่องค์กรเครือข่ายตัวแทนประกันที่เข็มแข็ง
สร้างตัวแทนที่มีจิตวิญญาณ ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณ บริการสินไหมให้ลูกค้า
อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม
 
 
ป ณิ ธ า น
ความรู้คือองคานำสู่ความสำเร็จ
คุณภาพคือ บริการจากใจ
ใช้บริการนำการขาย
สร้างผลผลิตให้เติบโตทุกปี
สร้างความมั่งคงให้แก่ธุรกิจและลูกค้า
มีอัตราความยั่งยืน 95% ขึ้นไป
ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเบญจมินทร์
คือ องค์กรตัวแทนคุณภาพของประเทศ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ความมั่นคงของท่านคือ
ความมุ่งมั่นของเรา
   
KBK Designed |||