Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ ผลิตภัณฑ์ของเรา ด้านสินไหม ความภาคภูมิใจของเรา ติดต่อเรา
 
 

เบญจมินทร์

 
 
ที่ปรึกษาประกันชีวิตและวินาศภัย
 

เราคือ..

องค์กรตัวแทน
ประกันคุณภาพของประเทศ
 
เริ่มก่อตั้ง ณ. ปี พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
โดยคุณปฏิพล และคุณพรศรี วชิรธนุศร
ซึ่งอาศัยความรู้และประสบการณ์ จากการเป็นตัวแทน
ประกันชีวิต-วินาศภัยโดยมีหลักบริหารตามปณิธานคือ
 
เรามีความมุ่งมั่นพัฒนา ศักยภาพของตัวแทนประกันให้เข็มแข็ง
มีจิตวิญญาณในบริการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวแทนให้เป็นที่ยอมรับในตลาด
ประกันชีวิต-วินาศภัย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยทุก
ชนิดตั้งแต่ชีวิต-สุขภาพ ธุรกิจและการเงินให้แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณ
ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงภัย
และการวางแผนป้องกันความเสียหาย เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ลูกค้า
 ให้บริการที่เข้าถึงความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า ตามสัญญาที่ให้ไว้
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
เราตระหนักถึงความไว้วางใจของลูกค้าผู้มีอุปการคุณต่อเราเสมอ
และพยายาม รักษาดูแลผลประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับจากสัญญา
กรมธรรม์ประกันชีวิต-วินาศภัยในยามที่เกิดภาวะคับขันและยากลำบาก
เพื่อบรรเทาผลเสียแห่งเหตุการณ์เลวร้ายอันมิอาจคาดการณ์ได้
เรามีความเชี่ยวชาญงานสินไหม เข้าใจ ถึงสภาวะการณ์ของธุรกิจ
และเข้าใจถึงความทุกข์ร้อนของลูกค้าผู้เอาประกันที่ต้องการ
ความช่วยเหลือบรรเทาภั
   
  เบญจมินทร์คือเพื่อนแท้ในยามยาก
KBK Designed |||